thực hiện quy định phòng dịch - 元培學生事務處
跳到主要內容區

 

thực hiện quy định phòng dịch

1. tiêu chuẩn nghỉ học trong trường học tuân thủ theo quy định phòng dịch mới nhất của bộ giáo dục công bố.
2. nếu giáo viên F0, môn học mà thầy dạy sẽ được điều chỉnh xử lý, sinh viên xin nghỉ.
3. sinh viên nếu thuộc vùng cách ly, môn học sẽ được điều chỉnh theo hình thức online, nếu thầy thuộc vùng cách ly, môn học cũng sẽ được điều chỉnh hoặc học online, Các thầy cô giáo vui lòng thông báo với sinh viên qua tronclass.
4. Nếu như trên lớp có sinh viên F0 hoặc thuộc vùng cách ly, thầy cô sẽ mở google meet đồng bộ với học trên lớp , thầy cô sẽ thông báo mã cuộc họp trên tronclass.
瀏覽數: